e-Learning
      หลักสูตร
โรงเรียนวันอาทิตย์
กลุ่มสนใจอื่นๆ
 
 
   
 


ศูนย์การศึกษา E-Learning

โรงเรียนวังไกลกังวล วัดป่าธรรมชาติ กำลังเปิดรับสมัคร เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
เปิดรับสมัครให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไป โดยผู้สมัครไม่ต้องชําระ ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการเรียน. ใบสมัครสามารถดาวโหลดได้ที่นี่

หรือมาสมัครได้ที่ ศูนย์การเรียนทางไกลวัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย โทรศัพท์ 626-855-5162 โทรสาร 626-855-5163 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทุกวันลักษณะของโครงการ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ E-Learning สำหรับคนไทยในต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการต่างประเทศและ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการเฉลิมพระเกียรติ E-Learning สำหรับคนไทยในต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยในต่างประเทศ สามารถเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จนสามารถได้รับประกาศนียบัตรเช่นเดียวกับ นักเรียนในประเทศไทย โดย ใช้เทคโนโลยี่ ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต ผสมผสานกับวิธีการศึกษานอก ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การเทียบโอนวิชาจากสิ่งที่เป็นความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ อันเกิดจากสภาพแวดล้อมของนักเรียนในท้องถิ่นนั้น ๆ

ดังนั้น โรงเรียนวังไกลกังวล จึงจัดหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน ตามโครงการนี้โดยเน้น วัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการผสมผสานการศึกษา 3 รูปแบบคือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้เป็น ไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542

วิธีการเรียนการสอน
วิธีการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนตามโครงการนี้ประกอบด้วย

1. การเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นวิธีการเรียนด้วยตนเองและตามอัธยาศัย จากสาระวิชาดังนี้
1.1 การเรียนจากเว็บไซต์ www.dlf.ac.th ซึ่งเป็นหลักสูตรปกติของโรงเรียนวังไกลกังวลที่จะทำการ สอนเต็มเวลาตามกำหนดตารางการเรียนการสอน เป็นรูปแบบการเรียนในระบบ
1.2 การเรียนบทเรียนจากครูพิเศษของโครงการ ที่จัดทำหลักสูตรขึ้นเฉพาะ ในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง สื่ออิเล็กทรอนิกต่าง ๆ จากโปรแกรม CAI เกมส์ การบ้าน แบบทดสอบ แบบฝึกหัด assignments etc.
2. การเทียบโอนวิชาเรียนที่วัดหรือชุมชนท้องถิ่นจัดสอนวิชาในวันอาทิตย์ ในวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย พุทธศาสนา วิชาชีพทางศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการปฏิบัติ การร่วมกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย วัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนา ที่โรงเรียนที่วัดหรือชุมชนต้องออกใบรับรองจำนวนชั่วโมงเรียน หรือจำนวน ลักษณะของกิจกรรมที่ผู้เรียนเข้าไปร่วมที่วัดได้ว่า สัมฤทธิ์ผล ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรท้องถิ่น 30%
3. การเทียบโอนวิชาจากโรงเรียนท้องถิ่นที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับเดียวกัน โดยเทียบได้ทั้งหมด 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก คือ
1.คณิตศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์
3.สุขศึกษาและพลศึกษา
4.ศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
5. ภาษาต่างประเทศ

สำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยเรียนในประเทศไทยมาก่อน

กำหนดวิชาบังคับให้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 กลุ่มคือ ภาษาไทยและ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากหลักสูตรของโรงเรียนวังไกลกังวล ร่วมกับ หลักสูตรเพิ่มเติมที่ผลิตขึ้น โดยคณะ ครูผู้มีประสบการณ์ การสอนเยาวชนไทย ในต่างประเทศโดยเฉพาะ กำหนดชั่วโมงเรียนครบ ตามข้อกำหนดของ กระทรวงศึกษาธิการ ทำการสอนแบบห้องเรียน เสมือนจริง ผ่านเว็บไซต์ สำหรับการวัดผล จะใช้วิธีผสมผสาน คือ การสะสมแฟ้มผลงาน การประเมินตามสภาพจริง การสอบ ที่สอดคล้องกับการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ ด้วยเนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลาง 70% และหลักสูตรท้องถิ่น 30%

หมายเหตุ

ผู้สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า กับผู้จบการศึกษาในระบบโรงเรียนวังไกลกังวล ในประเทศไทยทุกระดับชั้น

 


 
 

designed by www.weganet.com